REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA EKRANACH EUROEXIM LEVCHENKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady emisji spotów reklamowych Zleceniodawcy na ekranach LED znajdujących się w następujących lokalizacjach:

miasto nr nośnika nazwa adres format rozdzielczość
Poznań 002 Dąbrowskiego/Polska skrzyżowanie ulicy Dąbrowskiego i Polskiej 4:3 384 x 288
Poznań 004 Malta skrzyżowanie ulicy Jana Pawła II i Berdychowo 5:3 640 x 384
Poznań 006 Rondo Rataje skrzyżowanie ulic: Jana Pawła II, Łacina 8:5 512 x 320
Poznań 007 Stary Browar skrzyżowanie ulicy Półwiejskiej i Krakowskiej 7:5 1344 x 960
Poznań 008 Matejki ulica Matejki 4:3 512 x 384
Luboń 009 Rondo Żabikowskie ulica Żabikowska 2:1 1024 x 512
Swarzędz 010 Swarzędz, Poznańska ulica Poznańska 9:5 576 x 320
Poznań 012 Junikowo skrzyżowanie ulicy Grunwaldzka i Malwowa 5:3 320 x 192
Poznań 013 Kolejowa skrzyżowanie ulic Hetmańska i Kolejowa 3:2 288 x 192
Poznań 014 Obornicka skrzyżowanie ulic Obornicka i Hulewiczów 2:1 384 x 192
Poznań 015 Ogrody skrzyżowanie ulic Dąbrowskiego i Szpitalna 5:3 320 x 192
Poznań 016 Świerczewo skrzyżowanie ulic Czechosłowacka i Opolska 3:2 384 x 256
Poznań 017 Wilczak skrzyżowanie ulic Serbska i Naramowicka 11:6 352 x 192,


§ 2. Definicje

1. Przez złożenie zamówienia Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Zleceniobiorca – EUROEXIM LEVCHENKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Pobiedziskach ul. Warciańska 8, 62-010 Pobiedziska, wpisana do Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
o numerze KRS 0000355774, NIP: 777-316-23-81, REGON: 301437681.
Zleceniodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą, zlecająca przeprowadzenie Kampanii reklamowej na ekranach LED Zleceniobiorcy.
Białoniebieska – marka, pod którą na rynku usług reklamowych działa Zleceniobiorca.
Zamówienie – formularz zlecenia usługi wykonania kampanii reklamowej.
Umowa – umowa o świadczenie usług w postaci emisji spotu reklamowego, której treść określa formularz zamówienia, Regulamin oraz dodatkowe uzgodnienia stron dotyczące emisji kampanii reklamowej.
Kampania reklamowa – ogół czynności wykonywanych przez Zleceniobiorcę w celu emisji reklam na wskazanych ekranach LED.
Ekran LED – wielkoformatowy ekran LED będący własnością lub w dyspozycji Zleceniobiorcy.
Spot reklamowy – materiał reklamowy wykonany przez Zleceniodawcę lub Zleceniobiorcę przeznaczony do wyświetlania na Ekranie LED, w wymiarze oraz terminie określonym
w Umowie.
§ 3. Zlecenie oraz warunki emisji kampanii reklamowej
1. Zamówienie kampanii reklamowej następuje z chwilą przesłania przez Zleceniodawcę zlecenia, przygotowanego uprzednio przez Zleceniobiorcę w oparciu o ustalenia stron co do jego warunków. Podpisany formularz zlecenia (skan dokumentu) należy przesłać w formie elektronicznej na adres filip.lorewicz@vov-marketing.pl bądź pocztą na adres: ul. Warciańska 8, 62-010 Pobiedziska, Polska.
2. Przesłanie przez Zleceniodawcę formularza zlecenia jest równoznaczne z zawarciem umowy.
3. Formularz zlecenia określa okres – datę rozpoczęcia i zakończenia kampanii reklamowej, opis jej przedmiotu (produkt lub usługa), częstotliwość wyświetlania spotów reklamowych, długość spotu reklamowego oraz lokalizację ekranu LED na którym będzie wyświetlany, kwotę wynagrodzenia za zlecona kampanię reklamową oraz termin płatności.
4. W formularzu zlecenia Zleceniodawca wskazuje czy dostarczy gotowy spot reklamowy czy zleca jego produkcję Zleceniobiorcy. Produkcja spotu jest usługą dodatkowo płatną, na podstawie wyceny przygotowanej przez Zleceniobiorcę.
5. W przypadku zlecenia produkcji spotu reklamowego Zleceniodawcy przysługuje prawo do naniesienia trzech bezpłatnych poprawek w materiale nagraniowym.
6. Zleceniodawca jest zobowiązany dostarczyć swój spot najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem kampanii reklamowej. Niedostarczenie w terminie spotu nie zwalnia Zleceniodawcy z obowiązku zapłaty wynagrodzenia za wykupiony i niewykorzystany z jego winy czas reklamowy.
7. W przypadku, gdy jakość techniczna przekazanego przez Zleceniodawcę spotu reklamowego uniemożliwia jego emisję, Zleceniobiorca poinformuje o tym fakcie Zleceniodawcę w terminie 2 dni roboczych.
8. W trakcie realizacji zlecenia dopuszcza się, za zgodą Zleceniobiorcy zmianę reklamowanego produktu/usługi na inny produkt/usługę tego samego Zleceniodawcy, bez obowiązku uiszczenia dodatkowych opłat. Zamiana jest możliwa pod warunkiem wykorzystania tej samej ilości czasu reklamowego i tej samej wartości zamówienia oraz zgłoszenia jej nie później niż na 2 dni roboczych przed emisją.
§ 4. Materiały reklamowe
1. Zleceniodawca oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do spotów reklamowych przekazanych Zleceniobiorcy oraz że nie naruszają one praw osób trzecich i są zgodne z obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawem.
2. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Zleceniodawcę praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
3. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie przeciwko Zleceniobiorcy z roszczeniami związanymi z emisją spotów reklamowych, Zleceniodawca jest zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów związanych z koniecznością podjęcia przez Zleceniobiorcę obrony przed tymi roszczeniami. Dotyczy to w szczególności kosztów zastępstwa procesowego, kosztów sądowych, odszkodowań, grzywien, kar oraz innych świadczeń, do zapłaty których zobowiązany będzie Zleceniobiorca.
4. Spoty reklamowe należy przesłać na adres e-mail: filip.lorewicz@vov-marketing.pl w formacie avi, o wadze nie większej niż 10 MB, nie później niż na 2 dni robocze przed terminem pierwszej zaplanowanej emisji.
5. Materiały reklamowe dostarczane przez Zleceniodawcę podlegają zatwierdzeniu przez Zleceniobiorcę pod względem technicznym i merytorycznym.
6. Zleceniobiorca ma prawo odmówić emisji spotów reklamowych sprzecznych z prawem oraz spotów, których treść godzi w wartości religijne, społeczne lub inne powszechnie chronione i uznawane przyjęte dobra lub normy.
§ 5. Reklamacje
1. Jeżeli emisja reklamy nie nastąpi, bądź dokonana będzie błędnie lub z usterkami technicznymi z winy Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca ustali termin ponownej, nieodpłatnej emisji tej części kampanii reklamowej, której będzie dotyczyć reklamacja. Warunkiem ponownej emisji reklamy jest zgłoszenie reklamacji w terminie do 5 dni roboczych od daty błędnej emisji reklamy na adres mailowy filip.lorewicz@vov-marketing.pl
2. Zleceniobiorca ustosunkuje się pisemnie w terminie 5 dni roboczych od otrzymania pisemnej reklamacji do zastrzeżeń Zleceniodawcy.
3. Zleceniobiorca nie odpowiada za nie wykonanie lub nieprawidłowe wykonanie zlecenia z powodu działania siły wyższej oraz czynników niezależnych od Zleceniobiorcy.
§ 6. Wynagrodzenie oraz warunki płatności
1. Zleceniodawca zobowiązany jest do dokonania wpłaty w wysokości 100% wartości zamówionego zlecenia reklamowego i przedstawienia dowodu przelewu najpóźniej w dniu emisji spotu.
2. W przypadku zleceń obejmujących okres dłuższy niż jeden miesiąc termin płatności jest ustalany indywidualnie z każdym Zleceniodawcą.
3. Postanowienia zawarte w pkt. 1 i 2. mogą być zmienione w drodze indywidualnych ustaleń pomiędzy stronami, co znajdzie odzwierciedlenie w formularzu zlecenia.
4. Niedokonanie płatności we wskazanym terminie uprawnia Zleceniobiorcę do wstrzymania lub przerwania emisji spotów reklamowych do czasu uregulowania płatności. Wstrzymanie lub przerwanie emisji nie powoduje rozwiązania umowy i nie zwalnia Zleceniodawcy z obowiązku zapłaty całego wynagrodzenia.
§ 7. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory wynikające z umów zawartych na podstawie niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez sądy powszechne właściwe dla dzielnicy miasta Poznania – Stare Miasto.
2. Wszelkie kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie będą podlegały odpowiednim przepisom polskiego kodeksu cywilnego i innym mającym zastosowanie polskim przepisom.

Regulamin PDF